Make your own free website on Tripod.com
 
 

       B O R I S 

 
 

   -  本會秘書

    -  乒總註冊教練

    -  前香港隊成員

    -  1995恆生香港盃亞軍

    -  1996分齡賽26-30歲組冠軍

    -  1990全港公開賽團體季軍

    -  1998全港公開賽團體季軍

 
   
 

  左手橫板兩面反貼-弧圈結合快攻

lwsboris@netvigator.com   ICQ:26635540