Make your own free website on Tripod.com
 
 

       J O H N N Y

 
 

  -  本會委員

    -  1990全港公開賽團體季軍

    -  1996全港公開賽團體季軍

    -  2000分齡賽31-40歲組季軍

 
 
 

  右手日式直板-金澤珠式拉弧圈

絕招.............爆沖弧圈