Make your own free website on Tripod.com
 
 

   
 

  -  本會委員 

  -  乒總註冊教練

  -  1990全港公開賽團體季軍

  - 1999全港公開團體亞軍 

  -  1999分齡賽31-40歲組冠軍

 
   
 

右手直板反貼弧圈結合快攻