Make your own free website on Tripod.com
會員 球員 內部排名 球會往積 練習場地時間

 

年份 賽事 成績 出賽球員
1991 男子中級團體賽 季軍  
1992 男子初級團體賽 季軍  
1994 工聯盃 亞軍  
1994 男子高級團體賽 亞軍  
1995 恆生香港盃 亞軍  
1996 男子甲組團體賽 季軍  
1998 恆生香港盃 季軍 雷家文  鄔偉光  黃旭潮  郭俊文 黃彩琪
1998 男子甲組團體賽 季軍 雷家文  鄔偉光  梁偉信  李宗彝 
1999 男子甲組團體賽 亞軍 雷家文  鄔偉光  郭俊文